Kadi Sarva Vishwavidyalaya

KSV Journal of Management
Sector 15, Near Kh-5 Circle, Gandhinagar 382015. Gujarat, India
Tel Nos: (079) 23245729, 23245735, 23244690, 23244660
Email: ksvjom@gmail.com